logo
H.Willibrordus Alphen
Home
Informatie
Koren
Fotoalbum
Gastenboek
kerkberichten
Nieuwsberichten
Dienstrooster
Historie
Interessante links

Nieuwsberichten:   - Bedevaart Bisdom informatieavonden         

                                 - naam van de nieuwe parochie

                                 - Bedevaart Bisdom breda en voorprogramma 

                                 - Op weg naar één parochie voor de regio Alphen-Gilze     

                                 - Eerste H. Communie 2019 

                                 - Periodieke gift in geld
                                 - Website "OnsAlphenChaam"

 

                                             ********************************************   

 

Bedevaart Bisdom informatieavonden   

woensdag 6 februari 19.30 uur, Hoofdstraat 58, 5151 JG Rijen 

(donderdag 21 februari 19.30 uur: Oudenbosch en maandag 11 maart 1 9.30 uur: Lewedorp — Burg. Lewestraat 11, 4456 AG Pater Damiaanparochie Goes )

U wordt gevraagd zich in verband met de logistiek aan te melden voor de

informatiebijeenkomst. Dat kan via email: bedevaart@bisdombreda.nl 

Voor meer informatie zie ook hieronder en op de website van het bisdom: www.bisdombreda.nl

 

                                             ********************************************  

 

De inschrijftermijn voor het insturen van een naam voor de nieuwe parochie is gesloten.

Uit alle suggesties zullen we enkele namen selecteren. Daarna gaan we u – parochianen van de nieuwe parochie– vragen welke naam uw voorkeur zou hebben. 

                       Regiobestuur samenwerkingsverband Alphen-Gilze

 

Denk mee over de naam van de nieuwe parochie!

Geachte parochianen,  

De samenvoeging van de zes parochies Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten begint steeds meer vorm te krijgen. Op 1 januari 2020 is het zover en gaan we als één grote, nieuwe parochie verder. Ook al zullen de kerken hun “oude” naam behouden, de nieuwe parochie krijgt een nieuwe eigen naam. Wij willen u bij deze uitnodigen om met ons na te denken over de naam van onze toekomstige parochie. Het zou mooi zijn als uit de nieuwe naam zou blijken wie we willen zijn als parochie of als de naam van de parochie een band zou hebben met het verleden van onze regio.

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de nieuwe naam:

   1) het is de naam van een heilige, bv H. Bonifatius, of H. Paus Johannes Paulus II, of de naam verwijst naar

       een openbaringsgegeven uit de bijbel of uit de traditie dat op Christus of Maria betrekking heeft, bv H. Drie-

       eenheid, of Goede Herder, of OLV van Zeven Smarten of Maria ten Hemelopneming
   2) het kan niet gaan om een naam van een van de huidige parochies

   3) de nieuwe parochienaam is nog niet in gebruik in ons bisdom. 

We zien uw suggesties, voorzien van de motivatie waarom u deze naam geschikt vindt,

graag tegemoet. Wilt u die vóór 6 januari 2019 mailen naar 

naam.nieuwe.parochie.alphen.gilze@gmail.com of afgeven op een van de parochiesecretariaten van onze 6 kerken? Doe uw suggestie in een envelop en schrijf op de envelop dat het om de naam van de nieuwe parochie gaat. Uit alle suggesties zullen we enkele namen selecteren. Daarna gaan we u – parochianen van de nieuwe parochie– vragen welke naam uw voorkeur zou hebben. Maar eerst ontvangen we graag uw suggesties voor de naam van onze nieuwe parochie.

We zijn erg benieuwd!

Regiobestuur samenwerkingsverband Alphen-Gilze

 

 

                                             ******************************************** 

 

Bedevaart Bisdom Breda

Van 12 t/m 19 oktober 2019 is er een bedevaart naar Italië van het Bisdom Breda. Volg de sporen die Benedictus en zijn broeders en zusters hebben getrokken van Nederland tot Italië.  Bezoek verschillende benedictijnse kloosters en plaatsen en maak tegelijk een geestelijke reis om de benedictijnse wijsheid van geloof en leven te ontdekken. Ontmoet elkaar rond de bisschop en ga met hem en elkaar op weg in geloof en aandacht voor elkaar.

Informatiebijeenkomsten over de bedevaart en opgave  voor de bedevaart: www.bisdombreda.nl.

 

Voorprogramma van het Sint Franciscuscentrum

Bedevaart maakt mensen gevoeliger voor de inhoud en de diepere betekenis van het geloof.

Het Sint Franciscuscentrum sluit hierop aan door het bieden van een voorprogramma.

Dit programma is ook informatief voor wie niet aan de bedevaart kan of wil deelnemen.

Vanaf de herfst van 2018 worden verschillende activiteiten georganiseerd over benedictijnse spiritualiteit, kloosterleven, heiligen, levenswijsheden en nog veel meer.

Voor actuele informatie en inschrijven: 

 www.sintfranciscuscentrum.nl/vorming/voorprogramma-bisdombedevaart

 

                                             ******************************************** 

  

Op weg naar één parochie voor de regio Alphen-Gilze

Zoals  u weet hebben de zes parochies van de regio Alphen-Gilze,  te weten Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten, van bisschop Liesen de opdracht gekregen om in 2020 als één grote parochie verder te gaan. Omdat we al geruime tijd samen werkten, hebben we eensgezind deze opdracht opgepakt. Ruim een jaar geleden is een ‘samenvoegingscommissie’ aan de slag gegaan. Deze commissie bestaat uit afgevaardigden van de zes parochiebesturen met pastoor Demmers als voorzitter. We worden begeleid door Geerten Kok, bisschoppelijk gedelegeerde voor de kerkopbouw.

Bij de beoogde samenvoeging houden de zes huidige parochies op te bestaan en gaan alle rechten
en verplichtingen van de zes afzonderlijke parochies over naar de nieuwe parochie. De huidige parochies zullen na de samenvoeging verdergaan als parochiekernen.

De samenvoegingscommissie heeft tot taak om voor de nieuwe parochie een parochieplan op te stellen. Daarin moeten beleidskeuzes voor de middellange termijn en werkplannen voor het eerste jaar worden vastgelegd. De commissie is begonnen met inventariseren. Zij heeft de huidige zes parochies goed in kaart gebracht en kan aan de hand daarvan vaststellen wat de nieuwe parochie te wachten staat.

Over de bestuurlijke inrichting van de nieuwe parochie heeft de samenvoegingscommissie inmiddels een duidelijk beeld voor ogen. Bij de oprichting moet de nieuwe parochie een bestuur krijgen dat is samengesteld uit zeven leden: de pastoor, als voorzitter, en een lid uit elk van de zes huidige parochies. Deze bestuursleden worden benoemd door de bisschop. Het parochiebestuur houdt zich bezig met het opstellen van het beleid van de nieuwe parochie en het aansturen van de parochiekernen.

Elk van de parochiekernen krijgt een parochiekerncommissie. Namens en in overleg met het  parochiebestuur zorgt de parochiekerncommissie voor het organiseren, coördineren en (laten) uitvoeren van activiteiten en werkzaamheden in hun  parochiekern. De parochiekerncommissies beheren ook de middelen die het parochiebestuur daarvoor ter beschikking stelt.

Tot het beleid hoort ook het gebouwenbeleid. Het parochiebestuur laat zich daarbij adviseren door de gebouwencommissie, die is samengesteld uit leden van de huidige zes parochiebesturen. Op dit moment doen we ons uiterste best om de zes kerken open te houden. We weten niet wat de toekomst brengen zal, maar op korte termijn is er geen sprake van sluiting van één of meerdere kerkgebouwen.

De samenvoegingscommissie streeft ernaar om eind volgend jaar een concept van het parochieplan voor te leggen aan de bisschop. Voor het zover is, zal er nog veel werk moeten worden verzet. Er is in elk geval één onderwerp waarbij alle parochianen worden betrokken: het kiezen van een naam voor de nieuwe parochie. Hoe dat in zijn werk gaat, hoort u nog.

Als u vragen hebt over het samenvoegingstraject, kunt u voor informatie terecht bij de huidige parochiebesturen. Zij kunnen u meer vertellen en/of doorverwijzen naar de samenvoegingscommissie.

Namens de samenvoegingscommissie,
pastoor J. Demmers

 

                                               ********************************************   

 

Vieringen eerste H. Communie 2019

     Zondag 12 mei 2019

          10.00 uur parochie O.L. Vrouw van Bijstand te Baarle Nassau

          12.00 uur parochie H. Antonius Abt te Chaam

     Zondag 19 mei 2019

          10.00 uur parochie Sint Petrus' Banden te Gilze

          12.00 uur parochie H. Willibrordus te Alphen

     Zondag 26 mei 2019

           11.00 uur parochie H. Antonius Abt te Riel

De data van de informatie-avonden worden later bekend gemaakt.

 

 

                                               ******************************************** 

  

PERIODIEKE GIFT IN GELD 

Wilt u een periodieke gift doen aan de kerk ?
Als u uw periodieke gift vastlegt voor minimaal 5 jaar, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting en u ondersteunt hiermee tevens onze parochie.
Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de parochie.
 

U gebruikt hiervoor het formulier van de belastingdienst 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen.
Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte wat door de parochie moet worden ingevuld. Wanneer u het ingevulde formulier afgeeft of opstuurt naar de parochieadministratie (Raadhuisstraat 4, 5131 AM Alphen) wordt het daar verder ingevuld en ontvangt u de getekende overeenkomst retour voor uw eigen administratie.

U vindt dit formulier met onderstaande link:

formulier belastingdienst   

 

                                            ********************************************

 

De website "OnsAlphenChaam" is een initiatief voor inwoners door inwoners.
Er staat actueel nieuws in over de gemeente, mensen kunnen er hulp vragen of aanbieden, een eigen straatpagina aanmaken en nog veel meer.

Voor meer informatie zie de site: www.onsalphenchaam.nl


 

                                             ********************************************