logo
H.Willibrordus Alphen
Home
Informatie
Koren
Fotoalbum
Gastenboek
kerkberichten
Nieuwsberichten
Dienstrooster
Historie
Interessante links

Nieuwsberichten:   - Sint Jan de Doper Parochie;    Aanvraag tot samenvoeging  

                                 - Vragen over het samengaan van de parochies ?

                                 - Bisdom en Sint Franciscuscentrum: ‘De Missionaire Parochie’ 

                                       *  Uitnodiging expertiseavond parochievernieuwing 20 nov.2019

                                 - Jongerenbedevaart naar Rome

                                 - De samenvoeging van zes parochies

                                 - Periodieke gift in geld
                                 - Website "OnsAlphenChaam"

 

                                            ********************************************  

 

Sint Jan de Doper Parochie      Aanvraag tot samenvoeging van parochies 

Op donderdag 7 november vond een bijzondere bijeenkomst plaats in parochiecentrum De Sleutel in Gilze. Tegen 20:00 uur verzamelden zich het Pastorale team en bestuursleden van de parochies in de regio Alphen-Gilze.

 

Wat was het bijzondere van die bijeenkomst? Waarom waren al deze bestuurders afgereisd naar Gilze?

Op deze avond zouden twee belangrijke documenten worden getekend: het Startdocument parochie Sint Jan de Doper en de Aanvraag samenvoeging parochies. Met het tekenen van deze documenten maken we een belangrijke stap richting de samenvoeging van de parochies van Alphen, Chaam, Ulicoten, Riel, Baarle Nassau en Gilze. Op 1 januari 2020 moet de parochie St. Jan de Doper dan een feit zijn.

 

De avond werd door Pastoor Jos Demmers geopend met een gebed:

“Vader wij vragen U niet

Om wonderen en tekenen uit de hemel.

Wij bidden om het vuur van uw Geest,

 

die ons verwarmt,

die ons verlicht,

die ons moed geeft,

die voor ons de goede richting aanduidt.

…”

 

Hierna nam Ine Ultee, beoogd vicevoorzitter van de nieuwe parochie, het woord. Zij nam de aanwezigen mee in de ontwikkelingen die hebben geleid tot de samenvoeging. Deze ontwikkelingen vonden plaats in een periode van drie jaar. Een periode waarin veel stappen zijn gezet, veel mijlpalen gepasseerd.

                            

 

Na deze historische schets, brak het  

belangrijkste moment van de avond aan. 

Pastoor Demmers en zes vicevoorzitters

en zes secretarissen ondertekenden de

documenten. In zekere zin symboliseerde

dit moment het begin van het einde en

het einde van het begin.

Het begin van het einde van de oude

parochies en het einde van het begin

van de nieuwe parochie.

 

 

Het officiële deel van de avond werd afgesloten door Geerten Kok. Geerten heeft de besturen, namens het Bisdom, begeleid in het proces van samenvoeging. Hij ontving daarom ook een warm applaus van alle aanwezigen.

 

De avond werd afgesloten in een informele en positieve sfeer. Vol vertrouwen wordt de toekomst tegemoet gegaan. Samen in de parochie St. Jan de Doper!

  

                                            ********************************************  

 

Vragen over het samengaan van de parochies ?
We kunnen ons voorstellen dat het samengaan van de parochies en de vorming van de nieuwe parochie vragen bij u oproept. We bieden u graag de mogelijkheid om deze vragen te stellen. Dat kan o.a. na de mis tijdens het (maandelijkse) koffiedrinken.  Op een aantal vragen zal nu nog geen antwoord te geven zijn, omdat nog veel onzeker is. Uw vraag zal dan genoteerd worden en we geven u antwoord, zodra we dat kunnen.  
U kunt ook een brief met uw vraag in de brievenbus van het secretariaat doen of een mail sturen naar parochiebestuur@willibrorduskerkalphen.nl  Of spreek een van de bestuursleden aan.

 

                                            ******************************************** 

 

Programma Bisdom en Sint Franciscuscentrum en voorprogramma conferentie ‘De Missionaire Parochie’ 

Het Bisdom en het Sint Franciscuscentrum organiseren in de komende periode tot en met de conferentie ‘De Missionaire Parochie’ op 24 en 25 maart 2020 een aantal activiteiten met als leidraad de parochievernieuwing.

De veranderende tijden vragen om een nieuwe doordenking van de missie van de plaatselijke

geloofsgemeenschappen. Een levende parochie is een parochie waarin het geloof gemeenschappelijk wordt beleefd én wordt uitgedragen.

Aan die ‘missionaire parochie’ is de landelijke conferentie gewijd, die op 24 en 25 maart 2020 in

Oudenbosch plaatsvindt en waarvan de Bisschop van Breda de gastheer is. De actuele informatie hierover vindt u op www.missionaireparochie.nl.

Verschillende activiteiten raken aan het thema van de parochievernieuwing en fungeren als een

soort ‘voorprogramma’ voor de conferentie. (Zie ook www.sintfranciscuscentrum.nl en www.bisdombreda.nl )

Aan al deze activiteiten kunt u ook deelnemen zonder dat u zich aanmeldt voor de conferentie.

 

Uitnodiging expertiseavond parochievernieuwing voor bestuurders en kernvrijwilligers

    In aansluiting op bovenstaande organiseert het Sint Franciscuscentrum een expertiseavond voor bestuurders

    en vrijwilligers in parochies over parochievernieuwing op woensdag 20 november 2019 van 19.30 uur tot

    21.30 uur in centrum Bovendonk.

    Inhoud

    We komen uit de tijd van de volkskerk. Het hele maatschappelijk leven draaide rond Kerk en

    parochie. Deze situatie is totaal veranderd. Kerk en parochie staan aan de rand van de

    samenleving. Toch zijn we geroepen het Evangelie aan de hele samenleving te verkondigen en

    mensen te laten delen in de verlossende liefde van Jezus Christus, ook hen die ogenschijnlijk ver

    van Kerk en geloof staan. Hoe doen we dat? Hoe bouwen we onze parochies om tot missionaire

    gemeenschappen? Hoe worden we zelf missionaire gelovigen? Welke weerstanden voelen we in onze

    parochie en in onszelf? Welke valkuilen zijn er? Hoe overwinnen we deze met de hulp van Gods genade?

    Deze vragen staan vanavond centraal.

    U kunt u aanmelden door het invullen van het inschrijfformulier via www.sintfranciscuscentrum.nl

    Het Sint Franciscuscentrum biedt de avond kosteloos aan. Een vrijwillige bijdrage is welkom.


                                            ******************************************** 

 

Jongerenbedevaart naar Rome

Vorig jaar heeft de bisschoppensynode plaatsgevonden ‘jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’.

De Nederlandse bisschoppen nodigen – in de lijn van dezelfde synode –  de jongeren uit om deel te nemen aan een jongerenbedevaart naar Rome (26 april tot met 2 mei 2020).

“Het belooft een hele mooie bedevaart te worden met ontmoetingen in het verleden en heden. We bezoeken de plaatsen waar ons geloof begint, verdiepen ons in het leven van de heiligen die ons in het geloof zijn voorgegaan, hebben verschillende ontmoetingen binnen de wereldkerk en natuurlijk met elkaar.”

Organisatie: Jong Katholiek en Huis voor de Pelgrim (info@huisvoordepelgrim.nl, tel: 043-3215715)

Maximaal aantal deelnemers 100 jongeren tussen de 18 en 28 jaar. Prijs €450,- naar schatting)

 

                                            ******************************************** 

 

  

De samenvoeging van zes parochies: dat zijn H. Willibrordus  (Alphen), Onze Lieve Vrouw van Bijstand  (Baarle-Nassau), H. Antonius Abt  (Chaam), St. Petrus’ Banden  (Gilze),  H. Antonius Abt  (Riel) en H. Bernardus  (Ulicoten)

Onze parochie gaat heten naar Johannes de Doper, naamdag 24 juni. Johannes wordt beschouwd als de voorloper van Jezus. Hij doopte in de Jordaan en zei “Na mij komt iemand die groter is dan ik; ik ben zelfs niet waard de riem van zijn sandaal los te maken”. Hij herkende Jezus op het moment dat hij Hem doopte. Hij wordt omschreven als een rechtvaardig man, eenvoudig en sober, die mensen opriep om te delen (diaconie). Johannes staat bekend om zijn vast vertrouwen in God en door zijn nederigheid. De nieuwe parochie krijgt een nieuwe naam, de 6 bestaande kerken zullen hun naam behouden en blijven ook hun patroonheiligen gedenken

Hoe we tot deze naam zijn gekomen: eind november 2018 is onder de parochianen van de 6 parochies een oproep verspreid om met voorstellen te komen voor een naam voor onze nieuwe parochie. Die naam moest wel aan bepaalde voorwaarden voldoen: 1) het is de naam van een heilige of het gaat om een openbaringsgegeven uit de bijbel of uit de traditie die op Christus of Maria betrekking heeft, bv H Drie-eenheid, of Goede Herder, 2) het kan niet gaan om een naam van een van de huidige parochies en tenslotte 3) de nieuwe parochienaam is nog niet in gebruik in ons bisdom. De namen werden ingeleverd bij één persoon, die de naam van de inbrenger heeft gescheiden van de voorgestelde naam.Dus niemand wist wie welke naam had aangeleverd.

        Uit de vele inzendingen (38!) heeft het bestuur een aantal namen
        geselecteerd en aan de bisschop voorgelegd. De overgebleven
        vier namen zijn bekend gemaakt aan de parochianen en zij 
        mochten tijdens de vastenperiode stemmen. Op eerste Paasdag
        sloot de stembus. Er is veel gestemd, zowel digitaal als per brief.
        Van de ongeveer 280 uitgebrachte stemmen is bijna de helft naar
        Johannes de Doper gegaan. Dus je kunt wel zeggen dat er een
        duidelijke voorkeur was voor deze patroonheilige. Pas nadat de
        uitslag duidelijk was, is teruggezocht wie de naam had ingediend
        en dat bleek Jan Rops uit Chaam te zijn.
        Hij werd woensdagavond in de bloemetjes gezet en krijgt nog een
        attentie van de nieuwe parochie, een kaars van Johannes de
        Doper.  Een mooie bijkomstigheid is, is dat de bisschop van Breda,
        Johannes Liesen, ook is vernoemd naar Johannes de Doper.

Wie we willen zijn als parochie: we zijn een actieve en uitnodigende geloofsgemeenschap die zowel de traditie van ons geloof wil doorgeven, de kernwaarden die al 2000 jaar oud zijn, maar we willen ook oog hebben voor wat de mensen van nu aanspreekt. We zijn trots op het rijke roomse leven in onze regio, op de vele tradities die we kennen, bijv. het Bernardus octaaf, de vele Maria kapellen, het grote aantal dopelingen en communicanten, op onze vele vrijwilligers, op het feit dat veel mensen de kerk vinden bij de scharniermomenten in hun leven. Onze zes kerken staan letterlijk in het centrum van onze dorpen, helaas zien ook wij het kerkbezoek teruglopen. Daarom willen we extra ons best doen om zoveel mogelijk mensen, jong en oud, in contact te brengen met ons katholieke geloof zodat we ook in de toekomst samen ons geloof kunnen blijven vieren. Bovendien willen we zorg dragen voor onze medemensen, caritas en diaconie.

De bestuurlijke organisatie: Het nieuwe parochiebestuur bestaat uit 7 personen, uit iedere voormalige parochie één persoon met de pastoor als voorzitter. Dus pastoor Demmers, voorzitter, Ine Ultee (Chaam) vice-voorzitter, Nicole Broekman (Alphen) secretaris, Jan Verhoeven (Baarle-Nassau) penningmeester, Peter Dirven (Ulicoten) gebouwencommissie, Ernest Olde Scheper (Gilze) en Jos Vanhooren (Riel). Bovenstaande bestuursleden komen allemaal uit de huidige parochiebesturen, zij hebben gesolliciteerd naar hun plek. Er zit dus veel ervaring in het nieuwe parochiebestuur. 

Het pastorale team bestaat op dit moment uit 2 full-timers: pastoor Demmers en kapelaan Ceriani, en zij worden ondersteund door pastoraal werkster mevrouw Vermeulen en de diakens Smies en Fennema.

In elk van de zes voormalige parochies zal een parochiekerncommissie komen bestaande uit 3 tot 5 mensen. Het is heel belangrijk dat het werk ter plaatse door de lokale mensen gecoördineerd wordt en dat de vrijwilligers gewoon doorgaan met hun inzet. De parochiekerncommissie draagt namens het parochiebestuur zorg voor de praktische organisatie en uitvoerende beheerstaken in de parochiekernen. Ze organiseert, beheert en onderhoudt de gebouwen en middelen die het parochiebestuur ter beschikking stelt om in de parochiekern pastorale en parochiële activiteiten te doen plaatsvinden. De parochiekerncommissie verricht haar taken in nauw overleg met zowel het parochiebestuur als het pastoraal team.  De fusie is dus vooral bestuurlijk en financieel, op korte termijn zal er niet zo heel veel veranderen voor de parochianen. 

(Leestip op BNDeStem.nl: Nieuwe Johannes de Doper-parochie verbindt  Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten, Lees verder op BN DeStem.nl )

Als u vragen hebt over de samenvoeging, kunt u ze aan de huidige bestuursleden stellen, dan kan schriftelijk of mondeling.

Op zondag 5 januari 2020 zal de bisschop onze nieuwe parochie komen inwijden, “dopen”. Plaats en tijd worden later nog gepubliceerd. 
 

 

 

                                             ******************************************** 
   

PERIODIEKE GIFT IN GELD 

Wilt u een periodieke gift doen aan de kerk ?
Als u uw periodieke gift vastlegt voor minimaal 5 jaar, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting en u ondersteunt hiermee tevens onze parochie.
Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de parochie.
 

U gebruikt hiervoor het formulier van de belastingdienst 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen.
Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte wat door de parochie moet worden ingevuld. Wanneer u het ingevulde formulier afgeeft of opstuurt naar de parochieadministratie (Raadhuisstraat 4, 5131 AM Alphen) wordt het daar verder ingevuld en ontvangt u de getekende overeenkomst retour voor uw eigen administratie.

U vindt dit formulier met onderstaande link:

formulier belastingdienst   

 

                                            ********************************************

 

De website "OnsAlphenChaam" is een initiatief voor inwoners door inwoners.
Er staat actueel nieuws in over de gemeente, mensen kunnen er hulp vragen of aanbieden, een eigen straatpagina aanmaken en nog veel meer.

Voor meer informatie zie de site: www.onsalphenchaam.nl


 

                                             ********************************************