logo
H.Willibrordus Alphen
Home
Informatie
Koren
Fotoalbum
Gastenboek
kerkberichten
Nieuwsberichten
Dienstrooster
Historie
Interessante links

Nieuwsberichten:   - Stem mee over de naam van de nieuwe parochie 

                                 St Franciscuscentrum Studiedag Liturgie op dinsdag 30 april 2019

                                 - Winnaars of verliezers? (paasboodschap pastoraal team)

                                 - Vastenactie 2019: Schoon water verandert alles! 

                                 - Bedevaart Bisdom breda en voorprogramma 

                                 - Op weg naar één parochie voor de regio Alphen-Gilze     

                                 - Eerste H. Communie 2019 

                                 - Periodieke gift in geld
                                 - Website "OnsAlphenChaam"

 

                                             ******************************************** 

 

STEM MEE OVER DE NAAM VAN DE NIEUWE PAROCHIE  

                                                                  Eerste Paasdag sluit de stembus 

Geachte parochianen van de regio,

Er zijn veel inzendingen binnengekomen op onze vraag om mee te denken over een naam voor de ene parochie, die uit het samengaan van onze 6 parochies van de regio Alphen-Gilze zal ontstaan op 1 januari 2020. Helaas waren de voorgestelde namen niet allemaal bruikbaar omdat ze, zoals u weet, aan een aantal criteria moeten voldoen. Uit de voorstellen die zijn binnengekomen, heeft de samenvoegingscommissie een aantal namen gekozen waarna ze zijn voorgelegd aan de bisschop. Er zijn nu nog vier namen over. Wij willen u deze namen voorleggen met een korte motivatie erbij. Het zijn allemaal heiligen die in hun leven de stem van God hebben verstaan. De namen staan op volgorde van het alfabet:

Hubertus, naamdag 3 november. Hubertus leefde in de 7e eeuw en was graag buiten in de natuur en ook een fervent jager. De legende vertelt dat, toen hij op Goede vrijdag een hert wilde schieten, hij een stem hoorde die zei dat hij zich beter kon wijden aan het geloof. Dat heeft hij vanaf toen gedaan. Hij is later bisschop geworden van Maastricht en Luik. De Hubkes traditie (gezegend brood dat zou beschermen tegen hondsdolheid) wordt in bijna al onze parochies jaarlijks in ere gehouden.

Johannes de Doper, naamdag 24 juni. Johannes wordt beschouwd als de voorloper van Jezus. Hij doopte in de Jordaan en zei “Na mij komt iemand die groter is dan ik; ik ben zelfs niet waard de riem van zijn sandaal los te maken”. Hij herkende Jezus op het moment dat hij Hem doopte. Hij wordt omschreven als een rechtvaardig man, eenvoudig en sober, die mensen opriep om te delen (diaconie). Johannes staat bekend om zijn vast vertrouwen in God en door zijn nederigheid.

Servatius, naamdag 13 mei, een van de IJsheiligen. Servatius leefde in de 4e eeuw en hij was bisschop van Tongeren en Maastricht. Hij wordt gezien als eerste bisschop van de Nederlanden. Volgens de overlevering ontving hij van Petrus de sleutel van de Hemelpoort. Na zijn dood deden allerlei wonderverhalen over hem de ronde. Hij is begraven in Maastricht waar nog steeds de Heiligdomsvaarten plaatsvinden. Servatius betekent de geredde.

Theresia van Lisieux, naamdag 1 oktober. Theresia van Lisieux is de patroonheilige van de missie. Ze leefde in de 19e eeuw. Ze wordt ook de kleine Theresia genoemd, omdat ze wilde zijn als de kinderen: jezelf klein maken en daardoor God de kans geven om zijn werk in je te doen. In onze tijd heeft de kerk het moeilijk. Mensen vergeten vaak de mooie en waardevolle zaken die het geloof heeft gebracht. Als gelovigen hebben we de belangrijke taak = missie om te laten zien dat het geloof ons veel brengt.

Dit zijn de vier heiligen waaruit u een keuze kunt maken. We zijn heel benieuwd welke patroonheilige u het best vindt passen bij onze nieuwe parochie. Geef uw voorkeur aan ons op door te mailen naar naam.nieuwe.parochie.alphen.gilze@gmail.com of door de naam op een briefje te schrijven en dat in de brievenbus te doen van één van de parochiesecretariaten van onze 6 kerken. Eerste Paasdag sluit de stembus. Op 8 mei zal onze nieuwe patroonheilige bekend worden gemaakt. 
De keuze ligt nu bij u!

 

Regiobestuur samenwerkingsverband parochies Alphen-Gilze

 

                                             ******************************************** 

 

St Franciscuscentrum Studiedag Liturgie op dinsdag 30 april 2019

 

Rode draad op deze studiedag vormt de grote invloed van de benedictijnse traditie op de liturgie

van de kerk. Hoe kan deze traditie vandaag op een nieuwe wijze van betekenis zijn voor het

vieren van de liturgie in de parochie? Dit thema is ingegeven door de Bisdombedevaart die van

12 tot en met 19 oktober 2019 wordt gehouden naar het graf van de heilige Benedictus.

Voor de Studiedag Liturgie 2019 graag aanmelden vóór woensdag 24 april 2019, bij voorkeur via

de website van het Sint Franciscuscentrum, per e-mail: opgave@sintfranciscuscentrum.nl of

telefonisch 076-5223444 (tussen 8.30 en 12.30 uur).

Ter bestrijding van de onkosten wordt een bijdrage gevraagd van € 30,-. 

Programma

9.30 uur Inloop

10.00 uur Opening

10.15 uur Wat de benedictijnse traditie aan de katholieke liturgie heeft bijgedragen

Br. Johan te Velde

11.00 uur Pauze

11.15 uur De beleving van het liturgisch jaar. Is er nog toekomst?

Zr. Hildegard Koetsveld / Petra Versnel-Mergaerts

12.00 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen

12.15 uur Middaggebed

12.30 uur Lunch

13.30 uur Eerste ronde werkwinkels

14.15 uur Pauze

14.30 uur Tweede ronde werkwinkels

15.15 uur Afsluiting

15.30 uur Einde

 

                                             ******************************************** 

 

Winnaars of verliezers?

The winner takes it all, the loser standing small… The winner takes it all, the loser has to fall...

Volgens mij bestaat er geen andere zangeres die zo indrukwekkend over het verdriet om een afscheid kan zingen als Agnetha van Abba. De winnaar incasseert de hoofdprijs.

De verliezer buigt het hoofd en accepteert de nederlaag.

 

In mijn gedachten ben ik bij de Kruisweg. Het bidden en overdenken van de Kruisweg  ervaar ik als een indringende voorbereiding op het sterven van Jezus Christus. Ik laat  het verdriet en lijden in mijzelf toe dat hiermee gepaard gaat. ‘Jezus wordt ter dood veroordeeld.’, luidt het onderschrift van de eerste statie. Pilatus, de hoge priesters en het volk ruiken het bloed van de definitieve afrekening met de vijand. De avond ervoor heeft Judas de groep leerlingen voortijdig verlaten om Jezus te verraden. Hij ontneemt zichzelf het leven. De leerlingen vluchten weg als Jezus wordt gevangen genomen.  Petrus volgt nog. Om zichzelf veilig te stellen, verloochent hij Jezus om zichzelf te redden. Ook hij druipt af als een geslagen hond.  Jezus wordt vernederd en gemarteld.

 ‘The loser standing small…’

 

Simon van Cyrene wordt aangewezen om het kruis te dragen. Vechten aan de zijde van de held levert prestige op.  Een verliezer bijstaan maakt je niet populair. Sterker nog:  samen met Jezus word jij gestigmatiseerd met het beeld van de ‘loser’. Jezus vervolgt zijn weg met het kruis op zijn schouders. Hij valt tot driemaal toe. En alsof dit nog niet genoeg is, wordt hij van zijn kleren ontdaan en wordt hij naakt prijs gesteld aan het gehoon en gespot van mensen die hem eerst met gejuich als hun koning hebben onthaald. Hoe zal Hij deze vernedering hebben ondergaan?

‘The loser has to fall...’

 

Tot aan de kruisiging en de kruisafname blijft een klein groepje leerlingen trouw aan hun Meester. Waaronder zijn moeder Maria, Johannes en Maria Magdalena. Wat drijft hen om Jezus te volgen totdat Hij aan het kruis wordt genageld? Ik kan slechts één antwoord bedenken: ‘Liefde!’

Het is voor mij duidelijk dat Jezus in het hart van deze personen een blijvende duurzame liefde heeft ontstoken. Liefde kan zoals een vuur smeulen en soms oplaaien. Uit eigen ervaring weet ik dat Zijn liefde nooit verbrandt of verwondt. Het is een liefde die ons wil hart wil openen en verruimen om de ander te leren dragen en verdragen.

 

Deze drie moedige personen weten ook dat Zijn liefde hoop op een nieuw leven schenkt. Jezus laat hen voelen dat Hij onder alle omstandigheden bij hen is. Hij heeft ze geroepen bij hun naam om hen een nieuw perspectief op de liefde van God aan te reiken. Doordat zij geloven in dit perspectief blijven zij trouw en volgen Hem tot aan het kruis. Nu blijkt alle hoop op redding lijkt vervlogen. Of toch niet?

 

De liefde van Jezus voor hen en voor ons blijkt uit de woorden die Hij spreekt tot de berouwvolle moordenaar – die met hem gekruisigd wordt. ‘Vandaag zult u nog met Mij in het paradijs zijn.’

Dit zijn niet de woorden van een ‘loser’ of van iemand die met de staart tussen zijn benen de aftocht kiest. Nee, dit zijn verlossende woorden voor ons allemaal!  Het kruis is niet het teken van de dood maar van de overwinning die God ons in het vooruitzicht stelt!

 

Ik hoop dat deze veertigdagentijd ons geloof in de reddende liefde van God aanwakkert.  De Kruisweg van de Heer schenkt ons de hoop dat wij met Hem mogen verrijzen. Alle mensen wordt deze redding aangezegd. Laten wij Hem volgen tot het kruis om te kunnen delen in Zijn overwinning.

Laten we met Pasen van dit geloof getuigen met de woorden van de Paasjubelzang:  

Laat juichen, om zo’n grote overwinning!’     

 

Namens het  pastoraal team wens ik u allen een zalig Pasen!

Pauline Vermeulen - Dekker

 

                                             ********************************************

 

Vastenactie 2019
Schoon water verandert alles!

Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten:

we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon, veilig water uit komt.

In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig.

Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen.

Vooral vrouwen en kinderen ondervinden de gevolgen van de watercrisis.

Vastenactie steunt diverse projecten die schoon water dichtbij mensen brengen. En daarmee worden levens blijvend veranderd!

 

Over de hele wereld lopen dagelijks miljoenen vrouwen en kinderen urenlang naar het dichtstbijzijnde moeras,

naar de rivier of het meer om water te halen.

Dat heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven.

Zo wordt in ontwikkelingslanden naar schatting 80% van de ziektes veroorzaakt door verontreinigd water.

Er gaan daardoor jaarlijks 443 miljoen schooldagen verloren, omdat kinderen ziek thuis blijven.

En wereldwijd wordt de helft van alle ziekenhuisbedden ingenomen door mensen die door vies water ziek zijn geworden.

Iedere 90 seconden sterft er een kind door vervuild water…

De watercrisis veroorzaakt ook andere problemen.

De tijd die vrouwen en kinderen besteden aan het halen van water,

kunnen ze niet besteden aan andere dingen, zoals naar school gaan, leren lezen en schrijven, geld verdienen of zorgen voor hun gezin.

De cijfers zijn nauwelijks te bevatten.

Zo besteden vrouwen en kinderen in sub-Sahara Afrika naar schatting 40 miljard dagen aan water halen.

Dat is net zoveel als het totaal aantal werkdagen van de beroepsbevolking van een land als Frankrijk.

Bovendien is de dagelijkse tocht om water te halen voor vrouwen en kinderen onveilig:

ze lopen vaak alleen en zijn dan kwetsbaar, zeker als ze de zware jerrycans meezeulen.

 

Vastenactie werkt mee aan het oplossen van de watercrisis.

We steunen onder andere waterprojecten in Congo, Sierra Leone, Nicaraqua en Indonesië die zorgen voor infiltratiesystemen, putten, pompen of opslagtanks.

Oplossingen die schoon water brengen bij de mensen die het nodig hebben.

Als een waterpunt vlakbij een school wordt gebouwd, zorgt het bijvoorbeeld voor grotere presentie, met name van jonge meisjes.

Onze bijdrage betekent dan ook veel meer dan alleen schoon water, want water verandert alles! 

 

                                             ******************************************** 

 

Bedevaart Bisdom Breda

Van 12 t/m 19 oktober 2019 is er een bedevaart naar Italië van het Bisdom Breda. Volg de sporen die Benedictus en zijn broeders en zusters hebben getrokken van Nederland tot Italië.  Bezoek verschillende benedictijnse kloosters en plaatsen en maak tegelijk een geestelijke reis om de benedictijnse wijsheid van geloof en leven te ontdekken. Ontmoet elkaar rond de bisschop en ga met hem en elkaar op weg in geloof en aandacht voor elkaar.

Informatiebijeenkomsten over de bedevaart en opgave  voor de bedevaart: www.bisdombreda.nl.

 

Voorprogramma van het Sint Franciscuscentrum

Bedevaart maakt mensen gevoeliger voor de inhoud en de diepere betekenis van het geloof.

Het Sint Franciscuscentrum sluit hierop aan door het bieden van een voorprogramma.

Dit programma is ook informatief voor wie niet aan de bedevaart kan of wil deelnemen.

Vanaf de herfst van 2018 worden verschillende activiteiten georganiseerd over benedictijnse spiritualiteit, kloosterleven, heiligen, levenswijsheden en nog veel meer.

Voor actuele informatie en inschrijven: 

 www.sintfranciscuscentrum.nl/vorming/voorprogramma-bisdombedevaart

 

                                             ******************************************** 

  

Op weg naar één parochie voor de regio Alphen-Gilze

Zoals  u weet hebben de zes parochies van de regio Alphen-Gilze,  te weten Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten, van bisschop Liesen de opdracht gekregen om in 2020 als één grote parochie verder te gaan. Omdat we al geruime tijd samen werkten, hebben we eensgezind deze opdracht opgepakt. Ruim een jaar geleden is een ‘samenvoegingscommissie’ aan de slag gegaan. Deze commissie bestaat uit afgevaardigden van de zes parochiebesturen met pastoor Demmers als voorzitter. We worden begeleid door Geerten Kok, bisschoppelijk gedelegeerde voor de kerkopbouw.

Bij de beoogde samenvoeging houden de zes huidige parochies op te bestaan en gaan alle rechten
en verplichtingen van de zes afzonderlijke parochies over naar de nieuwe parochie. De huidige parochies zullen na de samenvoeging verdergaan als parochiekernen.

De samenvoegingscommissie heeft tot taak om voor de nieuwe parochie een parochieplan op te stellen. Daarin moeten beleidskeuzes voor de middellange termijn en werkplannen voor het eerste jaar worden vastgelegd. De commissie is begonnen met inventariseren. Zij heeft de huidige zes parochies goed in kaart gebracht en kan aan de hand daarvan vaststellen wat de nieuwe parochie te wachten staat.

Over de bestuurlijke inrichting van de nieuwe parochie heeft de samenvoegingscommissie inmiddels een duidelijk beeld voor ogen. Bij de oprichting moet de nieuwe parochie een bestuur krijgen dat is samengesteld uit zeven leden: de pastoor, als voorzitter, en een lid uit elk van de zes huidige parochies. Deze bestuursleden worden benoemd door de bisschop. Het parochiebestuur houdt zich bezig met het opstellen van het beleid van de nieuwe parochie en het aansturen van de parochiekernen.

Elk van de parochiekernen krijgt een parochiekerncommissie. Namens en in overleg met het  parochiebestuur zorgt de parochiekerncommissie voor het organiseren, coördineren en (laten) uitvoeren van activiteiten en werkzaamheden in hun  parochiekern. De parochiekerncommissies beheren ook de middelen die het parochiebestuur daarvoor ter beschikking stelt.

Tot het beleid hoort ook het gebouwenbeleid. Het parochiebestuur laat zich daarbij adviseren door de gebouwencommissie, die is samengesteld uit leden van de huidige zes parochiebesturen. Op dit moment doen we ons uiterste best om de zes kerken open te houden. We weten niet wat de toekomst brengen zal, maar op korte termijn is er geen sprake van sluiting van één of meerdere kerkgebouwen.

De samenvoegingscommissie streeft ernaar om eind volgend jaar een concept van het parochieplan voor te leggen aan de bisschop. Voor het zover is, zal er nog veel werk moeten worden verzet. Er is in elk geval één onderwerp waarbij alle parochianen worden betrokken: het kiezen van een naam voor de nieuwe parochie. Hoe dat in zijn werk gaat, hoort u nog.

Als u vragen hebt over het samenvoegingstraject, kunt u voor informatie terecht bij de huidige parochiebesturen. Zij kunnen u meer vertellen en/of doorverwijzen naar de samenvoegingscommissie.

Namens de samenvoegingscommissie,
pastoor J. Demmers

 

                                               ********************************************   

 

Vieringen eerste H. Communie 2019

     Zondag 12 mei 2019

          10.00 uur parochie O.L. Vrouw van Bijstand te Baarle Nassau

          12.00 uur parochie H. Antonius Abt te Chaam

     Zondag 19 mei 2019

          10.00 uur parochie Sint Petrus' Banden te Gilze

          12.00 uur parochie H. Willibrordus te Alphen

     Zondag 26 mei 2019

           11.00 uur parochie H. Antonius Abt te Riel

De data van de informatie-avonden worden later bekend gemaakt.

 

 

                                               ******************************************** 

  

PERIODIEKE GIFT IN GELD 

Wilt u een periodieke gift doen aan de kerk ?
Als u uw periodieke gift vastlegt voor minimaal 5 jaar, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting en u ondersteunt hiermee tevens onze parochie.
Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de parochie.
 

U gebruikt hiervoor het formulier van de belastingdienst 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen.
Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte wat door de parochie moet worden ingevuld. Wanneer u het ingevulde formulier afgeeft of opstuurt naar de parochieadministratie (Raadhuisstraat 4, 5131 AM Alphen) wordt het daar verder ingevuld en ontvangt u de getekende overeenkomst retour voor uw eigen administratie.

U vindt dit formulier met onderstaande link:

formulier belastingdienst   

 

                                            ********************************************

 

De website "OnsAlphenChaam" is een initiatief voor inwoners door inwoners.
Er staat actueel nieuws in over de gemeente, mensen kunnen er hulp vragen of aanbieden, een eigen straatpagina aanmaken en nog veel meer.

Voor meer informatie zie de site: www.onsalphenchaam.nl


 

                                             ********************************************