logo
H.Willibrordus Alphen
Home
Informatie
Koren
Fotoalbum
Gastenboek
kerkberichten
Nieuwsberichten
Dienstrooster
Historie
Interessante links

Nieuwsberichten:   - Uitnodiging ‘Dagje klooster’  

                                 - Vastenactie

                                 - Over de nieuwe parochie 

                                 - Impulsavond Parochievernieuwing 12 juni  

                                 - Bedevaart Bisdom Breda en voorprogramma 

                                 - Eerste H. Communie 2019 

                                 - Periodieke gift in geld
                                 - Website "OnsAlphenChaam"

                                             ********************************************  

Uitnodiging ‘Dagje klooster’  

Op zondag 16 juni 2019 bieden de Zusters Benedictinessen van de Onze Lieve Vrouwe Abdij in

Oosterhout een verdiepende blik in het kloosterleven van hun gemeenschap onder de titel

'Dagje klooster’ . Wij nodigen u van harte uit deel te nemen.

Het Sint Franciscuscentrum organiseert deze dag in het kader van de bedevaart van Bisdom

Breda naar Subiaco en Montecassino onder het motto: Ora et labora. Het bisdom gaat op zoek

naar de wortels van de benedictijnse spiritualiteit en verbindt deze spiritualiteit met het

hedendaagse leven.

Voor wie

Het is een laagdrempelige dag en voor iedereen toegankelijk. Alle geïnteresseerden, ook

jongeren zijn van harte welkom.

Door wie

Zuster Hildegard Koetsveld osb begeleidt de dag. Zuster Hildegard is de gastenzuster van de

abdij. Daarnaast begeleidt ze retraites en studiedagen. 

De dag

U wordt ontvangen op de abdij om 9.15 uur. Om 9.30 uur is de eucharistieviering in de

kloosterkerk. Daarna is er een afwisselend programma van inleidingen over het dagelijks leven in het klooster en de benedictijnse spiritualiteit. Er is ruimte voor onderlinge ontmoeting en

deelname aan de gebedsvieringen in de abdijkerk. Op de vrije momenten bezoekt u de mooie

abdijtuin, het winkeltje en de mooie omgeving van de Heilige Driehoek in Oosterhout.

Om 17.00 uur bidden de zusters de vespers en om 17.30 uur vertrekt u naar huis. 

Programma

Het programma van de dag kunt u vinden op de website van het Sint Franciscuscentrum.

Praktische aanwijzingen, kosten en inschrijven

De kosten bedragen tussen 10 en 15 euro per persoon, als richtprijs. Minder mag ook; de kosten

mogen geen belemmering zijn om deel te nemen.

Deelnemers nemen zelf hun brood voor de middagmaaltijd mee. De zusters zorgen voor koffie,

thee, soep en fruit.

U kunt u aanmelden door het invullen van het inschrijfformulier op de website van het Sint

Franciscuscentrum. Schrijf snel in! Er is een maximum aan het aantal deelnemers. 


                                             ******************************************** 

 

Tijdens de Vastenactiecampagne hebben we dit jaar veel aandacht besteed

aan het gebruik van en de behoefte aan schoon water.

Onder de noemer ‘Water verandert alles’ hebben vele parochies, scholen en vrijwilligers 40 dagen lang hun beste beentje voor gezet om de campagne tot een succes te maken.

Hiervoor willen wij iedereen hartelijk bedanken.

Tot nog toe hebben we met zijn allen een bedrag van meer dan 1 miljoen euro opgehaald, ongeveer evenveel als vorig jaar. 

De komende maanden zal dat bedrag echter nog stijgen, wanneer de parochies de opbrengst van hun collectes overmaken.
Dankzij uw inzet hebben veel mensen nu toegang tot schoon water!

Met vriendelijke groet,
Johan Compier, Campagneleider 
 

                                             ******************************************** 
 

De samenvoeging van zes parochies: dat zijn H. Willibrordus  (Alphen), Onze Lieve Vrouw van Bijstand  (Baarle-Nassau), H. Antonius Abt  (Chaam), St. Petrus’ Banden  (Gilze),  H. Antonius Abt  (Riel) en H. Bernardus  (Ulicoten)

Onze parochie gaat heten naar Johannes de Doper, naamdag 24 juni. Johannes wordt beschouwd als de voorloper van Jezus. Hij doopte in de Jordaan en zei “Na mij komt iemand die groter is dan ik; ik ben zelfs niet waard de riem van zijn sandaal los te maken”. Hij herkende Jezus op het moment dat hij Hem doopte. Hij wordt omschreven als een rechtvaardig man, eenvoudig en sober, die mensen opriep om te delen (diaconie). Johannes staat bekend om zijn vast vertrouwen in God en door zijn nederigheid. De nieuwe parochie krijgt een nieuwe naam, de 6 bestaande kerken zullen hun naam behouden en blijven ook hun patroonheiligen gedenken

Hoe we tot deze naam zijn gekomen: eind november 2018 is onder de parochianen van de 6 parochies een oproep verspreid om met voorstellen te komen voor een naam voor onze nieuwe parochie. Die naam moest wel aan bepaalde voorwaarden voldoen: 1) het is de naam van een heilige of het gaat om een openbaringsgegeven uit de bijbel of uit de traditie die op Christus of Maria betrekking heeft, bv H Drie-eenheid, of Goede Herder, 2) het kan niet gaan om een naam van een van de huidige parochies en tenslotte 3) de nieuwe parochienaam is nog niet in gebruik in ons bisdom. De namen werden ingeleverd bij één persoon, die de naam van de inbrenger heeft gescheiden van de voorgestelde naam.Dus niemand wist wie welke naam had aangeleverd.

        Uit de vele inzendingen (38!) heeft het bestuur een aantal namen
        geselecteerd en aan de bisschop voorgelegd. De overgebleven
        vier namen zijn bekend gemaakt aan de parochianen en zij 
        mochten tijdens de vastenperiode stemmen. Op eerste Paasdag
        sloot de stembus. Er is veel gestemd, zowel digitaal als per brief.
        Van de ongeveer 280 uitgebrachte stemmen is bijna de helft naar
        Johannes de Doper gegaan. Dus je kunt wel zeggen dat er een
        duidelijke voorkeur was voor deze patroonheilige. Pas nadat de
        uitslag duidelijk was, is teruggezocht wie de naam had ingediend
        en dat bleek Jan Rops uit Chaam te zijn.
        Hij werd woensdagavond in de bloemetjes gezet en krijgt nog een
        attentie van de nieuwe parochie, een kaars van Johannes de
        Doper.  Een mooie bijkomstigheid is, is dat de bisschop van Breda,
        Johannes Liesen, ook is vernoemd naar Johannes de Doper.

Wie we willen zijn als parochie: we zijn een actieve en uitnodigende geloofsgemeenschap die zowel de traditie van ons geloof wil doorgeven, de kernwaarden die al 2000 jaar oud zijn, maar we willen ook oog hebben voor wat de mensen van nu aanspreekt. We zijn trots op het rijke roomse leven in onze regio, op de vele tradities die we kennen, bijv. het Bernardus octaaf, de vele Maria kapellen, het grote aantal dopelingen en communicanten, op onze vele vrijwilligers, op het feit dat veel mensen de kerk vinden bij de scharniermomenten in hun leven. Onze zes kerken staan letterlijk in het centrum van onze dorpen, helaas zien ook wij het kerkbezoek teruglopen. Daarom willen we extra ons best doen om zoveel mogelijk mensen, jong en oud, in contact te brengen met ons katholieke geloof zodat we ook in de toekomst samen ons geloof kunnen blijven vieren. Bovendien willen we zorg dragen voor onze medemensen, caritas en diaconie.

De bestuurlijke organisatie: Het nieuwe parochiebestuur bestaat uit 7 personen, uit iedere voormalige parochie één persoon met de pastoor als voorzitter. Dus pastoor Demmers, voorzitter, Ine Ultee (Chaam) vice-voorzitter, Nicole Broekman (Alphen) secretaris, Jan Verhoeven (Baarle-Nassau) penningmeester, Peter Dirven (Ulicoten) gebouwencommissie, Ernest Olde Scheper (Gilze) en Jos Vanhooren (Riel). Bovenstaande bestuursleden komen allemaal uit de huidige parochiebesturen, zij hebben gesolliciteerd naar hun plek. Er zit dus veel ervaring in het nieuwe parochiebestuur. 

Het pastorale team bestaat op dit moment uit 2 full-timers: pastoor Demmers en kapelaan Ceriani, en zij worden ondersteund door pastoraal werkster mevrouw Vermeulen en de diakens Smies en Fennema.

In elk van de zes voormalige parochies zal een parochiekerncommissie komen bestaande uit 3 tot 5 mensen. Het is heel belangrijk dat het werk ter plaatse door de lokale mensen gecoördineerd wordt en dat de vrijwilligers gewoon doorgaan met hun inzet. De parochiekerncommissie draagt namens het parochiebestuur zorg voor de praktische organisatie en uitvoerende beheerstaken in de parochiekernen. Ze organiseert, beheert en onderhoudt de gebouwen en middelen die het parochiebestuur ter beschikking stelt om in de parochiekern pastorale en parochiële activiteiten te doen plaatsvinden. De parochiekerncommissie verricht haar taken in nauw overleg met zowel het parochiebestuur als het pastoraal team.  De fusie is dus vooral bestuurlijk en financieel, op korte termijn zal er niet zo heel veel veranderen voor de parochianen. 

(Leestip op BNDeStem.nl: Nieuwe Johannes de Doper-parochie verbindt  Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten, Lees verder op BN DeStem.nl )

Als u vragen hebt over de samenvoeging, kunt u ze aan de huidige bestuursleden stellen, dan kan schriftelijk of mondeling.

Op zondag 5 januari 2020 zal de bisschop onze nieuwe parochie komen inwijden, “dopen”. Plaats en tijd worden later nog gepubliceerd. 
 

                                             ******************************************** 

 

Impulsavond Parochievernieuwing  

Uitnodiging voor de tweede impulsavond Parochievernieuwing Leiderschap en gebed die plaatsvindt op woensdag 12 juni van 17.30 - 22.00 uur in het Conferentiecentrum Bovendonk te Hoeven.

 

De noodzaak van parochievernieuwing wordt breed gevoeld, nu we de tijd van de volkskerk gaan verlaten en we een nieuwe periode van missie tegemoet gaan. De vraag is hoe de nieuwe,

missionaire parochie gestalte kan krijgen.

In binnen- en buitenland worden ervaringen opgedaan met parochievernieuwing. Op de

impulsavond parochievernieuwing op 29 mei 2018 hebben we enkele initiatieven gepresenteerd:

Rebuilt, een model van parochievernieuwing uit Verenigde Staten dat onder meer in Den Bosch in

praktijk wordt gebracht, en een ‘Routeplanner voor de parochie van nu’, die in Leiden is ontwikkeld.

In alle initiatieven voor parochievernieuwing spelen de thema’s ‘leiderschap’ en ‘gebed’ een centrale

rol. Die thema’s willen wij op de komende impulsdag verder uitdiepen. Tom Koot, trainer bij Xpand met veel ervaring in het begeleiden van pastorale teams, hebben wij gevraagd de betekenis en vormen van goed leiderschap in de context van een nieuwe missionaire parochie toe te lichten. Het gaat om leiderschap van beroepskrachten en dat van parochianen/vrijwilligers.

Egbert Bornhijm, stafmedewerker van het vicariaat Middelburg en staflid van het Sint

Franciscuscentrum, gaat met enkele mensen in gesprek over initiatieven van gezamenlijk gebed

in de parochie. Verder blikken we terug op de ontwikkelingen sinds de vorige impulsdag en geven

aan het einde mogelijkheden om verder met parochievernieuwing aan de slag te gaan. We beginnen

met soep en een broodje en we nodigen u graag uit om de avond met een drankje te besluiten.

De avond is bedoeld voor pastorale beroepskrachten, bestuursleden en (kern)vrijwilligers

uit het bisdom.

 

 U kunt zich aanmelden bij voorkeur via de website van het sint franciscuscentrum of via

opgave@sintfranciscuscentrum.nl  tot en met 7 juni 2019.

 

                                             ******************************************** 
   

Bedevaart Bisdom Breda

Van 12 t/m 19 oktober 2019 is er een bedevaart naar Italië van het Bisdom Breda. Volg de sporen die Benedictus en zijn broeders en zusters hebben getrokken van Nederland tot Italië.  Bezoek verschillende benedictijnse kloosters en plaatsen en maak tegelijk een geestelijke reis om de benedictijnse wijsheid van geloof en leven te ontdekken. Ontmoet elkaar rond de bisschop en ga met hem en elkaar op weg in geloof en aandacht voor elkaar.

Informatiebijeenkomsten over de bedevaart en opgave  voor de bedevaart: www.bisdombreda.nl.

 

Voorprogramma van het Sint Franciscuscentrum

Bedevaart maakt mensen gevoeliger voor de inhoud en de diepere betekenis van het geloof.

Het Sint Franciscuscentrum sluit hierop aan door het bieden van een voorprogramma.

Dit programma is ook informatief voor wie niet aan de bedevaart kan of wil deelnemen.

Vanaf de herfst van 2018 worden verschillende activiteiten georganiseerd over benedictijnse spiritualiteit, kloosterleven, heiligen, levenswijsheden en nog veel meer.

Voor actuele informatie en inschrijven: 

 www.sintfranciscuscentrum.nl/vorming/voorprogramma-bisdombedevaart

 

                                             ******************************************** 
 

Vieringen eerste H. Communie 2019

     Zondag 12 mei 2019

          10.00 uur parochie O.L. Vrouw van Bijstand te Baarle Nassau

          12.00 uur parochie H. Antonius Abt te Chaam

     Zondag 19 mei 2019

          10.00 uur parochie Sint Petrus' Banden te Gilze

          12.00 uur parochie H. Willibrordus te Alphen

     Zondag 26 mei 2019

           11.00 uur parochie H. Antonius Abt te Riel

 

                                               ******************************************** 

  

PERIODIEKE GIFT IN GELD 

Wilt u een periodieke gift doen aan de kerk ?
Als u uw periodieke gift vastlegt voor minimaal 5 jaar, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting en u ondersteunt hiermee tevens onze parochie.
Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de parochie.
 

U gebruikt hiervoor het formulier van de belastingdienst 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen.
Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte wat door de parochie moet worden ingevuld. Wanneer u het ingevulde formulier afgeeft of opstuurt naar de parochieadministratie (Raadhuisstraat 4, 5131 AM Alphen) wordt het daar verder ingevuld en ontvangt u de getekende overeenkomst retour voor uw eigen administratie.

U vindt dit formulier met onderstaande link:

formulier belastingdienst   

 

                                            ********************************************

 

De website "OnsAlphenChaam" is een initiatief voor inwoners door inwoners.
Er staat actueel nieuws in over de gemeente, mensen kunnen er hulp vragen of aanbieden, een eigen straatpagina aanmaken en nog veel meer.

Voor meer informatie zie de site: www.onsalphenchaam.nl


 

                                             ********************************************