logo
H.Willibrordus Alphen
Home
Informatie
Koren
Fotoalbum
Gastenboek
kerkberichten
Nieuwsberichten
Dienstrooster
Historie
Interessante links

Pastoraal team: Noodnummer: 06-83 40 97 87

 


Pastoor J. Demmers
Raadhuisstraat 4
5131 AM Alphen
tel. 013-5081215
e-mail: 
j.demmers@hotmail.com 

Kapelaan F. Ceriani
tel: 0161-233743
e-mail: fed.ceriani@gmail.com


Diaken G. Fennema
tel. 06.30948209
e-mail: gfennema@kpnmail.nl 

Diaken-assistent J. Smies,
tel. 013-5144174,
e-mail: diakenjsmies@home.nl


Pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker,
tel. 06.51958259
e-mail: p.vermeulendekker@gmail.com
 

Noodnummer
Voor berichten omtrent ziekenzalving of overlijden kunt u het pastoraal team bereiken onder telefoonnummer
06 - 83 40 97 87.

Parochiesecretariaat, Raadhuisstraat 4, 5131 AM Alphen
Geopend op dinsdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur.
Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag voor maandag 10.00u een enveloppe met €10,50 deponeren in de bruine brievenbus van het secretariaat.

Telefoon: 013-5081215, e-mail: secretariaat.regio.alphen@live.nl   

Ziekencommunie
Elke eerste dinsdag van de maand wordt de communie gebracht bij onze zieken thuis. Als u hiervan gebruik wilt maken, neemt u dan even contact op met de pastorie: 013-5081215.

Kerkdiensten
Zaterdag 19.00 uur.
Dinsdag 10.00 uur in De Hoogt.

Kerkdienst thuis ontvangen
Voor wie zelf niet naar de kerk kan komen, bestaat de mogelijkheid om via de Lucasontvanger onze kerkdiensten thuis mee te beleven. De tekstboekjes voor de vieringen worden, voor zover mogelijk, thuis bezorgd. Als u een  Lucasontvanger wenst, (u moet wel een internetaansluiting hebben) kunt u contact opnemen met ons parochiesecretariaat: 013-5081215. De huur van de Lucasontvanger bedraagt €50,= per jaar.

Kerkdiensten in onze regio:
CHAAM:                    zondag om 11.00 uur
                                  elke 2e en 4e vrijdag van de maand om 9.30 uur in “De Geerhof”

BAARLE-NASSAU:   zaterdag om 19.00 uur en van
                                  mei t/m sept: woensdag om 19.00 uur in kapel Nijhoven

RIEL:                         zondag om 9.30 uur
                                  donderdag om 9.30 uur 

ULICOTEN:               zondag om 9.30 uur

GILZE:                       zaterdag om 17.00 uur
                                  woensdag  14.00 uur in Zorgcentrum St. Franciscus

Parochiebestuur

Vice-voorzitter: Antoon Horevoorts 

Penningmeester: Chris Govers
Bouwzaken: Jan de Koning 

Secretaris: Nicole Broekman - Aquarius 
Coen Backx 
Marianne Woestenberg - van den Broek
Postadres: Raadhuisstraat 4, 5131 AM Alphen 
E-mailadres: parochiebestuur@willibrorduskerkalphen.nl   
   

Parochiebijdrage: NL94 RABO 01023.03.487 tnv Kerkbestuur Willibrordus te Alphen.
Het bisdom Breda geeft voor 2019 als richtlijn € 120,-- (dit is 1% van het netto besteedbaar minimum inkomen), maar ook kleinere bedragen zijn wlekom.  Aan degenen die niet deelnemen aan de parochiebijdrage zal bij een huwelijks- of uitvaartdienst een tarief worden gevraagd van 5 maal het genoemde minimum, dus € 588,-- Bij een jubileumdienst € 295,--. Aan degenen, die beneden het minimum deelnemen, zal op dit tarief een korting worden gegeven die gelijk is aan de feitelijke parochiebijdrage van de afgelopen 5 jaren.  

Het bisdom van Breda, waar wij bij horen, vraagt al enige jaren om degenen die een dopeling, een communicant of een vormeling hebben, te wijzen op de parochiebijdrage. Indien men daar niet aan deelneemt, zal in het jaar van de Doop, de E.H. Communie of het Vormsel in ieder geval de parochiebijdrage in rekening worden gebracht (in 2019 dus € 120,--). De eventueel betaalde parochiebijdrage beneden het geldende minimum wordt hierop in mindering gebracht.  

Wij zijn de betrokken parochianen dankbaar, die jaarlijks hun bijdrage geven voor onze kerk en voor het pastoraat in onze gemeenschap. Wie nog niet deelneemt, nodigen wij uit om er eens over na te denken en toch ook een steentje te gaan bijdragen.

 

PERIODIEKE GIFT IN GELD  

Wilt u (de parochiebijdrage als) een periodieke gift doen aan de kerk ?
Als u uw periodieke gift vastlegt voor minimaal 5 jaar, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting en u ondersteunt hiermee tevens onze parochie.
Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de parochie.
 

U gebruikt hiervoor het formulier van de belastingdienst 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen.
Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte wat door de parochie moet worden ingevuld. Wanneer u het ingevulde formulier afgeeft of opstuurt naar de parochieadministratie (Raadhuisstraat 4, 5131 AM Alphen) wordt het daar verder ingevuld en ontvangt u de getekende overeenkomst retour voor uw eigen administratie.

U vindt dit formulier met onderstaande link:

formulier belastingdienst  

Verder